บทสวดมนต์


สวดมนต์ให้ได้ผล ต้องสวดให้ถูกวิธี

ต้องเลือกบทสวด ให้ เหมาะกับวัตถุประสงค์การสวด


บทสวดมนต์ เเบ่งเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 เรียกว่า บทสวด มนต์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า
ประเภทที่ 2 เรียกว่า บทสวด มนต์สาธยายข้อธรรม
ประเภทที่ 3 เรียกว่า บทสวด มนต์คาถา

เสียงสวดมนต์

เสียงคำกล่าวอธิษฐาน